A HILD Ingatlanbefektető Kft.

www.hildingatlan.hu honlapjának

FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

2016. október 17.

 

1. BEVEZETÉS

A HILD Ingatlanbefektető Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 74-76. a továbbiakban HILD Kft., szolgáltató, adatkezelő, üzemeltető), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A www.hildingatlan.hu illetve a www.hildrealestate.com címen megtalálható online portállal kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.hildingatlan.hu/adatvedelem címen.

A HILD Kft. fenntartja magának a jogot jelen szabályzat és tájékoztató szükség szerinti megváltoztatására.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A HILD Kft. elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartására, ugyanakkor a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A HILD Kft. elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A HILD Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A 2011. évi CXII. tv. 65.§. (3) bekezdés a.) pontja alapján a HILD Kft. adatkezeléséről, ügyfeleiről a Hatóság adatvédelmi nyilvántartást nem vezet.

2. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A Hild Ingatlan weboldalon az Ön részére nyújtott szolgáltatásokra a következő felhasználási feltételek vonatkoznak.

A honlap üzemeletetője fenntartja a jogot a honlap és annak szabályzatai előzetes értesítés nélküli módosítására.

A Weboldal használatával Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

2.1. REGISZTRÁCIÓ

Az üzemeltető az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során az üzemeltető a felhasználó személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Az Ön által megadott adatok összegyűjtésére és felhasználására vonatkozó információt az Adatvédelmi Nyilatkozat (3.pont) tartalmazza.

A felhasználó felelősséget vállal azért, hogy a regisztráció során megadott adatok megfelelnek a valóságnak.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy üzemeltető e-mail értesítést küldhet, ha a honlap működésében jelentős változás áll be, karbantartás vagy esetlegesen hibás működés történik.

2.2. ADATMÓDOSÍTÁS

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a honlapon közölt bármilyen adatot előzetes bejelentés nélkül bármikor megváltoztasson - ide értve a hirdetési adatokat, az ingatlan paramétereit (ár, állapot, stb.), illetve az ingatlanhirdetések eltávolítását, visszavonását, aukcióra vonatkozó információkat.

Minden, az ingatlanhirdetésekkel kapcsolatos adat tájékoztató jellegű, azok esetleges pontatlanságáért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

2.3. JOGI TANÁCSOK

A „Jogi tanácsok” oldalon megjelenő információ nem minősül jogi tanácsadásnak, azt az üzemeltető csupán tájékoztató jelleggel helyezi el. Az ott elhelyezett tartalommal kapcsolatban üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.4. SZERZŐI JOGOK

A honlap tartalma eltérő megjelölés hiányában az üzemeltető szellemi alkotása. A honlapról származó információk, dokumentumok, anyagok felhasználási jogát megadjuk, azzal a feltétellel, hogy (1) az alábbi szerzői jogi tájékoztató és a jelen engedélyező kitétel minden másolaton fel van tüntetve, (2) a szolgáltatásokról származó ilyen dokumentumokat csak tájékoztató jelleggel, személyes vagy nem kereskedelmi célból használják fel és (3) a dokumentumokon semmiféle módosítást sem hajtanak végre.

2.5. KIZÁRÁS

Amennyiben valamely felhasználó a jelen szabályzat rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, az üzemeltető jogosult a felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. Az üzemeltető fenntartja a jogot a szolgáltatás bármelyik részének előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére.

2.6. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből erdő bármilyen kár megtérítését üzemeltető kizárja.

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

2.7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Amennyiben a jelen szabályzat bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki. A jelen szabályzatra a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen szabályzattal összefüggő jogviták elbírálására a felhasználók és az üzemeltető alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetve – hatáskörtől függően – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

3. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A honlap (a www.hildingatlan.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. A HILD Kft. ezúton teszi közzé az adatvédelmi és adatkezelési elveit és politikáját, melyet magára nézve kötelezően ismer el. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény az információs jogról és az információszabadságról;
 • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező  146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Definíciók:

Személyes adat:

bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Különleges adat:

 • a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,
 • b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Hozzájárulás:

az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Tiltakozás:

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Tilalmi lista:

azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat e törvényben meghatározott közvetlen üzletszerzési célok valamelyikére felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.

Adatkezelő:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés:

az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adattovábbítás:

ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal:

ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adattörlés:

az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatzárolás:

az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

Adatmegsemmisítés:

az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó:

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy:

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Harmadik ország:

minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

4. ALAPELVEK A HILD Kft. ADATKEZELÉSE SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha

 • a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 • b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Adatbiztonság:

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat  védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

Adatvédelmi Irányelvek:

Ön az oldalon történő regisztrációval illetve hírlevelünkre történő feliratkozással hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

 • az Önnel való kapcsolattartás,
 • hírleveleinken keresztül történő rendszeres tájékoztatás,

Kérjük, jelezze, mely adatkezelésekhez nem járul hozzá!

EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 • Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt.
 • A HILD Kft., mint adatkezelő a hatóságok részére amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 • Más honlapokhoz kapcsoló linkek
 • Az oldalon lehetnek más honlapokhoz kapcsoló linkek. A www.hildingatlan.hu honlap nem felelős az ilyen honlapok adatvédelmi gyakorlatáért vagy azok tartalmáért. Azt ajánljuk, hogy figyelmesen olvassa el minden olyan honlap adatvédelmi politikáját, ahová ellátogat.

5. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

5.1. A honlap látogatóinak adatai

A honlapok látogatása során a HILD Kft. rögzíti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából.

A szolgáltató a felhasználó azonosítása és a munkamenet kezelése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el, amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek.

A cookie-t a felhasználó bármikor képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

5.2. Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon

Az aukciós részvételhez szükséges regisztráció során a bankkártyás fizetéshez megadott adatok a pénzintézetnél kerülnek rögzítésre és eltárolásra, ahhoz a www.hildingatlan.hu honlap üzemeltetőjének hozzáférése nincs. Üzemeltető a pénzintézettől kizárólag a regisztrációhoz folytatásához szükséges fizetési tranzakcióhoz kapcsolódó jóváhagyó információt kapja meg.

A honlap html kódja a HILD Kft-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz.

Az egyik ilyen külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását (Google Analytics). A másik külső szerver a honlapon megjelenő hirdetések kiszolgálását végzi (Adverticum). Ezen adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak felvilágosítást nyújtani.

Elérhetőségük:

5.3. Regisztrációs adatbázis

A HILD Kft. honlapjának egyes szolgáltatásai regisztrációhoz kötöttek. Regisztráció nélkül aktív tevékenységre a portálon nincs lehetőség.

A szolgáltató a regisztrációs adatbázisban a felhasználói nevet, az érintett jelszavát, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, és a kapcsolatfelvételhez.

Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e e-mail hírlevelet vagy sem. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelést külön pont tárgyalja.

A megadott adatok többségének módosítását a honlapon el lehet végezni. Az adatok esetleges törlését a Kapcsolatfelvétel menüben lehet kérni.

5.4. Az aukcióval kapcsolatos adatkezelések

A szolgáltató az aukciós regisztráció lehetőségét 2015. december hó 31. napjával megszüntette. Az aukcióval kapcsolatos modul működtetése 2015. december 31. napjával határozatlan időre felfüggesztésre került.

A honlap egyik funkciója a meghirdetett ingatlanokra vonatkozó aukció.

Az aukcióra vonatkozó részletes szabályzat itt található.

Az aukción való részvételhez speciális regisztráció szükséges, beleértve a mindenkori regisztrációs díj megfizetését. A regisztrációs díj megfizetése külső szolgáltató adatfelvételével történik, a külső szolgáltató által elvárt adatok megadásával. A speciális regisztráció teljesítése után a felhasználó elektronikus számlát kap a regisztrációs díjra vonatkozóan, és elektronikus úton kapja meg az aukción való részvételhez szükséges további információkat. Az aukció lezárását követően a legmagasabb érvényes ajánlatot tevő résztvevő elektronikus értesítést kap arról, hogy az aukciót megnyerte, ezzel jogosulttá válik a szerződéskötésre.

Az üzemeltető, és az ingatlan tulajdonosi jogainak érvényesítésére, és az esetlegesen behajtandó összegek (pl. foglaló) miatt a személyes adatok kiadása szükségessé válhat (lásd: 8. pont). Ehhez a felhasználó az aukcióra történő regisztrációval hozzájárul.

A szolgáltató rendszere a szolgáltatáshoz kapcsolódó, értesítő üzeneteket küld alkalmanként.

Az aukciók adatai - a tranzakció bizonyítása céljából - 5 évig megőrzésre kerülnek.

5.5. Termékfigyelő, hírlevél és egyéb értesítések

Az ingatlankereső funkció segítségével lehetőség van a megadott szempontok alapján, megadott időközönként értesítést kérni, a kritériumoknak megfelelő újonnan feltöltött termékekről.

A szolgáltató hetente hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a felhasználókat, akik a hírlevél küldését kérték. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet.

Fentieken felül a szolgáltató rendszere egyéb - a szolgáltatásban magában rejlő - üzeneteket is küldhet alkalmanként.

5.6. Ajánlja a terméket barátjának, hívja meg barátját

Lehetőség van arra, hogy ha a felhasználó érdekesnek találja a HILD honlapjának szolgáltatását, akkor a rendszer segítségével - saját nevében és e-mail címével - értesítse erről ismerősét.

A rendszer a címzett adatait és a levelet nem rögzíti.

5.7. Kapcsolatfelvétel

A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével a honlapon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehetőség van a szolgáltatóval felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a szolgáltató csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után archiválja.

5.8. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a szolgáltatót (Be. 71. §).

A HILD Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A HILD Kft. honlapjait kiszolgáló szerverek a HILD Kft. szerver termében (1038 Budapest, Lajos 74-76.) találhatóak.

A www.hildingatlan.hu honlapot kiszolgáló szerver az ITConsult-Pro Zrt. szerver termében (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.) található.

A HILD Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

A HILD Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

1. színtű címsor

A HILD Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A HILD Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

7. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 • Név: HILD Kft.
 • Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76.
 • Telefon: 06-1-354-2280
 • E-mail: info@hild.hu
 • Cégjegyzékszám: 01-10-045305
 • Adószám: 13578738-2-41
 • Képviselő: Biró Balázs

(A fenti elérhetőségeken kizárólag adatkezeléssel, jelen közleménnyel kapcsolatos kérdésekre ad választ a HILD Kft!)

8. Adattovábbítások

A HILD Kft. nem továbbítja a felhasználók személyes adatait.

9. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére a HILD Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a HILD Kft. költségtérítést állapít meg.

A HILD Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A HILD Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A HILD Kft. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A HILD Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A HILD Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Nemzet Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalánál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 06-1-391-1400
 • Telefax: 06-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Copyright: Dr. Kulcsár Zoltán PPOS. Minden jog fenntartva.  

Vissza