Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbséget mutatjuk.

auction_terms [2016/10/25 16:17]
root
auction_terms [2017/01/24 17:31] (aktuális)
root
sorszám 7: sorszám 7:
elektronikus (on-line) ingatlanértékesítési aukciós tájékoztató\\ elektronikus (on-line) ingatlanértékesítési aukciós tájékoztató\\
\\ \\
-2012.06.06-tól érvényes+2017.01.01-tól érvényes
;#; ;#;
-===== Definíciók ===== +A hildingatlan.hu oldalon az aukciós szolgáltatás 2017. január 1-jétől szünetel.
- +
-**Aukció / Árverés**: az árverési tétel jelen szabályzat alapján megvalósuló elektronikus (on-line) árverés útján történő értékesítése, amely online árverés. +
- +
-**Aukció regisztrációs díj**: a honlap üzemeltetője által meghatározott díj, melynek megfizetése egyszer szükséges, bankkártya segítségével, az első aukción való részvétel előtt. A már megfizetett regisztrációs díjjal a honlap összes árverésén részt lehet venni. A díj megfizetéséről elektronikus számla készül, melyet minden felhasználó a honlap sajátoldaláról kinyomtathat. A bankkártyás fizetés az árverésen résztvevő beazonosítására szolgál. +
- +
-**Aukció időtartama**: az üzemeltető által meghatározott időtartam, egyben az érvényes ajánlatok beérkezésének időtartama. +
- +
-**Árverési tétel**: az árverésre bocsátott ingatlan. +
- +
-**Árverési vevő**: az, aki a jelen szabályzatban meghatározottak szerint az árverési tételre kötelező vételi ajánlatot tesz. +
- +
-**Érvényes aukció**: az aukció attól a pillanattól kezdve válik érvényessé, amikor a legmagasabb ajánlat eléri a minimum árat. +
- +
-**Érvényes licit / ajánlat**: bármely adott időpillanatban a legmagasabb ajánlattól legalább a licitlépcső összegével nagyobb ajánlat. +
- +
-**Kikiáltási ár**: az aukcióra kerülő ingatlannak az az ára, amelyről az árverés indul. +
- +
-**Leütés**: az árverési vevő ajánlatának elfogadása, amellyel (a jelen szabályzatban meghatározott kivételekkel) a Ptk. szerint a későbbiekben adásvételi szerződés létrejön. +
- +
-**Licitlépcső**: az a minimum összeg, amellyel az adott legmagasabb ajánlatot emelni lehet, alapesetben 100.000 Forint. +
- +
-**Meghirdetési időtartam**: az az időszak, amíg a honlapon az ingatlanhirdetéseknél az adott ingatlan mellett tájékoztatásra kerül az aukció ténye és időpontja. +
- +
-**Minimum ár**: az aukcióra kerülő ingatlannak az az ára, amely elérése esetén az aukció automatikusan érvényes lesz. +
- +
-**Vevő**: az az árverési vevő, akivel az adásvétel létrejön. +
- +
-**Vételár**: az érvényes aukció lezárásának időpontjában megtett legmagasabb érvényes ajánlat. +
- +
-===== Szabályok ===== +
- +
-  - A HILD Kft, mint az oldal üzemeltetője az internetes on-line aukciók keretében minden felhasználó részére lehetővé teszi ingatlanok licitálás során történő ajánlattételi jogát. A jog engedményezhető más magán- vagy jogi személyre. +
-  - Az aukcióra kerülő ingatlanok esetében az üzemeltető törekszik arra, hogy a meghirdetési időtartam az ingatlanok hirdetései mellett lehetőség szerint legalább 30 nap legyen. Meghirdetésre kerülő információk: az aukció ténye, kezdetének és végének időpontja, és a kikiáltási ár. A meghirdetési időtartam alatt, amennyiben az ingatlan eladásra kerül, az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a kiírt aukciót visszavonja. +
-  - Az üzemeltető biztosítja, hogy az ingatlanok a honlapon feltüntetett referensekkel való kapcsolatfelvételen keresztül előzetes időpont egyeztetés során az aukció lezárásáig megtekinthetők. Az internetes oldalon bemutatott szakértések, képek, adatok kizárólag illusztrációk, így az aukciós résztvevőknek, ajánlatot adóknak saját maguknak kell - az árverést megelőzően - meggyőződniük az internetes aukcióba bocsátott ingatlanok állapotáról, és arról, hogy azok megfelelnek-e az elvárásaiknak. +
-  - Az aukció időtartama általában 2 nap a közzétett kezdési időponttól számítva. +
-  - Aukción való részvételre a speciális regisztrációt követően van lehetőség. A regisztrációs díj 3000,-Ft, melyet kizárólag a honlapon ismertetett bankkártya típusokkal lehet megfizetni. A speciális regisztrációval az aukción résztvevő igazolja, hogy a jelen árverési szabályzatot megismerte és elfogadja, egyben tudomásul veszi, hogy a tranzakciós díjat üzemeltető alvállalkozója gyűjti be az üzemeltető nevében. A fizetéssel kapcsolatos információkat a honlap Bankkártyás fizetés menüpontja alatt lehet megtalálni. +
-  - A speciális regisztrációval az aukción résztvevő elfogadja, hogy a regisztrációkor megadott adatai bizonyos esetekben adattovábbítás útján harmadik személyhez kerülnek/kerülhetnek. Ilyen harmadik személy lehet pl. a bankkártyás fizetést bonyolító pénzintézet, a regisztrációs díjat az üzemeltető nevében begyűjtő társaság, vagy a követeléseket kezelő az üzemeltetővel szerződött alvállalkozók, valamint a kötbérrel kapcsolatos igényérvényesítésre specializálódott vállalkozó. +
-  - Érvényes ajánlat megadásával a résztvevők bármelyik, az aukciókon szereplő tételekre ajánlatot tehetnek. +
-  - Az on-line aukció során ajánlat visszavonására nincs mód, új érvényes ajánlat beadása felülírja a korábbi ajánlatot/ajánlatokat. +
-  - Amennyiben a licit lezárása előtti 5 percben érvényes ajánlat érkezik az adott ingatlanra, akkor a licit lezárási idő automatikusan meghosszabbodik 5 perccel. A licit lezárási idő korlátlan ideig meghosszabbodhat – az érvényes ajánlatok érkezésének függvényében. +
-  - Az aukciók időtartamai minden esetben a "www.hildingatlan.hu" internetes oldalon feltüntetett rendszeridőhöz igazodnak. +
-  - A minimum árat legalább elért érvényes ajánlat esetén az aukció érvényes. Ennek tényét az aukció internetes felületén üzemeltető tájékoztatásul közli. +
-  - A minimum ár nem publikus, azt üzemeltető nem köteles közölni. +
-  - A minimum árat el nem ért, és időkorlát miatt lezárult aukció nem érvényes. Ezzel együtt az üzemeltető fenn tartja magának a jogot, hogy az ingatlanra új aukciót írjon ki, vagy az érvénytelen aukción legmagasabb ajánlatot tevővel felvegye a kapcsolatot adásvételi szerződés megkötése céljából. +
-  - A vételár az ajánlatot tevők vételi ajánlatai alapján alakul ki, ezért az árverési tétel vételáráért üzemeltető felelősséggel nem tartozik, és nem kötelezhető arra, hogy ugyanazt az árverési tételt azonos vételáron későbbi árverésre bocsássa. A leütés után kifogásnak, vagy felszólamlásnak helye nincs. +
-  - Az aukció lezárásának (leütésének) időpontjában a beérkezett, és legalább a minimum árral egyező, legmagasabb érvényes ajánlatot tevő résztvevőnek jogosultsága keletkezik, hogy a megajánlott vételáron, mint vevő jogosult adásvételi szerződést kötni az ingatlan tulajdonosával. Az ingatlan a megtekintett állapotban kerül eladásra. +
-  - Az aukción a vételárat ajánló résztvevő elektronikus üzenetet kap a regisztrációkor megadott elérhetőségén keresztül az adásvételi szerződési kötöttség létrejöttéről. +
-  - A megajánlott vételár 10%-a kötbérnek minősül. Az aukción résztvevő kijelenti, hogy a kötbér fogalmával és jogi természetével tisztában van, annak megfizetéséért a Ptk. szabályai szerint felel. +
-  - Az adásvételi szerződés előkészítésének megkezdésére 7 nap áll rendelkezésre, a tényleges adásvételi szerződés megkötésére pedig az előkészítés megkezdését követő 20 nap. Az adásvételi szerződés mintája a honlapon elérhető, az aukción résztvevő a regisztrációval igazolja, hogy azt megismerte és elfogadja. A minta adásvételi szerződéshez képest - különböző üzleti szempontok alapján (pl. a fizetési feltételekben) - a szerződő felek eltérhetnek, de ez az aukción kialakult vételárat nem befolyásolja, a kötbér tényét és összegét pedig nem módosítja. +
-  - A teljes vételár legkésőbb a szerződéskötéstől számított 60 napon belül megfizetésre kell, hogy kerüljön, függetlenül a vételár forrásától és az egyéb fizetési feltételektől. Az ingatlan birtokbaadási feltétele a teljes vételár megfizetése. +
-  - Amennyiben a rendelkezésre álló 7 napon belül az ajánlattevő hibájából nem kezdődik meg az adásvételi szerződés előkészítése, vagy a rendelkezésre álló 20 napon belül meghiúsul az adásvételi szerződés megkötése, úgy az ingatlan tulajdonosa jogosulttá válik a kötbér összegére, mely igényét írásban közli a vevővel a bankszámlaszámának megadásával egy időben. +
-  - Amennyiben a rendelkezésre álló 7 napon belül az ingatlan tulajdonos hibájából nem kezdődik meg az adásvételi szerződés előkészítése, vagy a rendelkezésre álló 20 napon belül az ingatlan tulajdonosnak felróható ok miatt meghiúsul az adásvételi szerződés megkötése, úgy a kötbér követelésére a vevő válik jogosulttá, az ajánlattevő erre vonatkozó igényének írásbeli értesítését követő 5 munkanapon belül. Az igénylésnek tartalmaznia kell a vevő bankszámlaszámát. +
-  - Amennyiben a legmagasabb ajánlatot tevővel az adásvételi szerződés megkötése meghiúsul, az ingatlan tulajdonosa megkeresheti a második legmagasabb ajánlatot tevőt szerződéskötési szándékkal – amennyiben az ajánlatot tevő fenntartja az aukción tett ajánlatát. +
-  - Az internetes aukcióval kapcsolatosan az aukcióra vonatkozó regisztrációs díjat leszámítva üzemeltető semmilyen díjat nem számol fel, így vevőt semmilyen jutalékfizetési, ingatlanközvetítői, vagy egyéb költség nem terheli, kivéve a szokásos ingatlan tulajdonszerzéssel kapcsolatos költségeket (pl. ügyvédi munkadíj, földhivatali adminisztrációs költségek, illetékek stb.). +
-  - Vevő ismeri az ügyvédi munkadíj, a földhivatali adminisztrációs költségek, és a tulajdonszerzéshez kapcsolódó illeték és egyéb költségek megfizetésének kötelezettségét. Ezen költségek megfizetését vállalja. +
-  - Az üzemeltetőnek jogában áll a résztvevők közül a licitálásból indoklás nélkül bárkit kizárni, a licitálási folyamatot bármely időpontban indoklás nélkül felfüggeszteni, az ingatlant a licitálásból visszavonni, a licit feltételeit és jelen szabályzatot bármikor módosítani. +
-  - Az üzemeltető, illetve az oldal üzemeltetője az esetleges hálózati hibákból eredő károkért felelősséget a résztvevőkkel szemben nem vállal, nem tartozik felelősséggel az adatátviteli vonalakat működtető vállalatok szolgáltatásaiból adódó hibákért, üzemidő kiesésért. +
-  - Az üzemeltető a honlapon történt esetleges elírásért felelősséget nem vállal. +
-  - Az üzemeltető az internetes aukcióba bocsátott ingatlanokért jog vagy kellékszavatossági felelősséget nem vállal, ilyen irányú felelősségét kizárja. Az internetes aukcióba bocsátott ingatlanok szavatosság vállalása nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt, abban a megtekintett állapotukban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak. Az aukció lezárulását követően kifogásnak helye nincs. +
-  - Az üzemeltető a honlapra, így az aukcióra is kizárólag a HILD Csoportba tartozó cégek ingatlanjait helyezi el, és nyilatkozik, hogy az ingatlanok azonnal birtokba vehető állapotban vannak. +
-  - Tilos minden olyan magatartás, amely az árverés, a licitálás, illetve a leütési ár csalárd módon történő befolyásolására, vagy jelen szabályzat kijátszására irányul. Az üzemeltető a tilos magatartást tanúsító árverési vevőket az árverésből, illetve a regisztrált árverési vevők közül indoklás nélkül kizárja. +
-  - A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben a Ptk. Szabályai az irányadók.+
 
auction_terms.txt · Utolsó módosítás: 2017/01/24 17:31 szerkesztette: root
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki