Különbségek

A kiválasztott változat és az aktuális verzió közötti különbséget mutatjuk.

sandbox [2013/10/17 10:20] (aktuális)
sorszám 1: sorszám 1:
 +====== AUKCIÓS SZABÁLYZAT ======
 +;#;
 +\\
 +www.hildingatlan.hu\\
 +\\
 +elektronikus (on-line) ingatlanértékesítési aukciós tájékoztató\\
 +\\
 +2011.01.21-től érvényes
 +;#;
 +
 +
 +===== Definíciók =====
 +
 +**Aukció / Árverés**: az árverési tétel jelen szabályzat alapján megvalósuló elektronikus (on-line) árverés útján történő értékesítése, amely online árverés.
 +
 +**Aukció regisztrációs díj**: a honlap üzemeltetője által meghatározott díj, melynek megfizetése egyszer szükséges, bankkártya segítségével, az első aukción való részvétel előtt. A már megfizetett regisztrációs díjjal a honlap összes árverésén részt lehet venni. A díj megfizetéséről elektronikus számla készül, melyet minden felhasználó a honlap sajátoldaláról kinyomtathat. A bankkártyás fizetés az árverésen résztvevő beazonosítására szolgál.
 +
 +**Aukció időtartama**: az üzemeltető által meghatározott időtartam, egyben az érvényes ajánlatok beérkezésének időtartama.
 +
 +**Árverési tétel**: az árverésre bocsátott ingatlan.
 +
 +**Árverési vevő**: az, aki személyesen vagy közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazással igazolt meghatalmazottja útján, a jelen szabályzatban meghatározottak szerint az árverési tételre kötelező vételi ajánlatot tesz.
 +
 +**Érvényes aukció**: az aukció attól a pillanattól kezdve válik érvényessé, amikor a legmagasabb ajánlat eléri a minimum árat.
 +
 +**Érvényes licit / ajánla**t: bármely adott időpillanatban a legmagasabb ajánlattól legalább a licitlépcső összegével nagyobb ajánlat.
 +
 +**Kikiáltási ár**: az aukcióra kerülő ingatlannak az az ára, amelyről az árverés indul.
 +
 +**Leütés**: az árverési vevő vételi ajánlatának elfogadása, amellyel (a jelen szabályzatban meghatározott kivételekkel) a Ptk. szerint a későbbiekben adásvételi szerződés létrejön.
 +
 +**Licitlépcső**: az a minimum összeg, amellyel az adott legmagasabb ajánlatot emelni lehet, alapesetben 100.000 Forint.
 +Meghirdetési időtartam: az az időszak, amíg a honlapon az ingatlanhirdetéseknél az adott ingatlan mellett tájékoztatásra kerül az aukció ténye és időpontja.
 +
 +**Minimum ár**: az aukcióra kerülő ingatlannak az az ára, amely elérése esetén az aukció automatikusan érvényes lesz.
 +
 +**Vevő**: az az árverési vevő, akivel az adásvétel létrejön.
 +
 +**Vételár**: az érvényes aukció lezárásának időpontjában megtett
 +legmagasabb érvényes ajánlat.
 +
 +
 +===== Szabályok =====
 +
 +
 +  - A HILD Kft, mint az oldal üzemeltetője az internetes on-line aukciók keretében minden felhasználó részére lehetővé teszi ingatlanok licitálás során történő ajánlattételi jogát. A jog engedményezhető más magán- vagy jogi személyre.
 +  - Az aukcióra kerülő ingatlanok esetében az üzemeltető törekszik arra, hogy a meghirdetési időtartam az ingatlanok hirdetései mellett lehetőség szerint legalább 30 nap legyen. Meghirdetésre kerülő információk: az aukció ténye, kezdetének és végének időpontja, és a kikiáltási ár. A meghirdetési időtartam alatt, amennyiben az ingatlan eladásra kerül, az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a kiírt aukciót visszavonja.
 +  - Az üzemeltető biztosítja, hogy az ingatlanok a honlapon feltüntetett referensekkel való kapcsolatfelvételen keresztül előzetes időpont egyeztetés során az aukció lezárásáig megtekinthetők. Az internetes oldalon bemutatott szakértések, képek, adatok kizárólag illusztrációk, így az aukciós résztvevőknek, ajánlatot adóknak saját maguknak kell - az árverést megelőzően - meggyőződniük az internetes aukcióba bocsátott ingatlanok állapotáról, és arról, hogy azok megfelelnek-e az elvárásaiknak.
 +  - Az aukció időtartama általában 2 nap a közzétett kezdési időponttól számítva.
 +  - Aukción való részvételre a speciális regisztrációt követően van lehetőség. A regisztrációs díj 3000,-Ft, melyet kizárólag a honlapon ismertetett bankkártya típusokkal lehet megfizetni. A speciális regisztrációval az aukción résztvevő igazolja, hogy a jelen árverési szabályzatot megismerte és elfogadja, egyben tudomásul veszi, hogy a tranzakciós díjat üzemeltető alvállalkozója gyűjti be az üzemeltető nevében. A fizetéssel kapcsolatos információkat a honlap Bankkártyás fizetés menüpontja alatt lehet megtalálni.
 +  - A speciális regisztrációval az aukción résztvevő elfogadja, hogy a regisztrációkor megadott adatai bizonyos esetekben adattovábbítás útján harmadik személyhez kerülnek/kerülhetnek. Ilyen harmadik személy lehet pl. a bankkártyás fizetést bonyolító pénzintézet, a regisztrációs díjat az üzemeltető nevében begyűjtő társaság, vagy a követeléseket kezelő az üzemeltetővel szerződött alvállalkozók, valamint a kötbérrel kapcsolatos igényérvényesítésre specializálódott vállalkozó.
 +  - Érvényes ajánlat megadásával a résztvevők bármelyik, az aukciókon szereplő tételekre ajánlatot tehetnek.
 +  - Az on-line aukció során ajánlat visszavonására nincs mód, új érvényes ajánlat beadása felülírja a korábbi ajánlatot/ajánlatokat.
 +  - Amennyiben a licit lezárása előtti 5 percben érvényes ajánlat érkezik az adott ingatlanra, akkor a licit lezárási idő automatikusan meghosszabbodik 5 perccel. A licit lezárási idő korlátlan ideig meghosszabbodhat – az érvényes ajánlatok érkezésének függvényében.
 +  - Az aukciók időtartamai minden esetben a "www.hildingatlan.hu" internetes oldalon feltüntetett rendszeridőhöz igazodnak.
 +  - A minimum árat legalább elért érvényes ajánlat esetén az aukció érvényes. Ennek tényét az aukció internetes felületén üzemeltető tájékoztatásul közli.
 +  - A minimum ár nem publikus, azt üzemeltető nem köteles közölni.
 +  - A minimum árat el nem ért, és időkorlát miatt lezárult aukció nem érvényes. Ezzel együtt az üzemeltető fenn tartja magának a jogot, hogy az ingatlanra új aukciót írjon ki, vagy az érvénytelen aukción legmagasabb ajánlatot tevővel felvegye a kapcsolatot adásvételi szerződés megkötése céljából.
 +  - A vételár az ajánlatot tevők vételi ajánlatai alapján alakul ki, ezért az árverési tétel vételáráért üzemeltető felelősséggel nem tartozik, és nem kötelezhető arra, hogy ugyanazt az árverési tételt azonos vételáron későbbi árverésre bocsássa. A leütés után kifogásnak, vagy felszólamlásnak helye nincs.
 +  - Az aukció lezárásának (leütésének) időpontjában a beérkezett, és legalább a minimum árral egyező, legmagasabb érvényes ajánlatot tevő résztvevőnek ajánlati kötöttsége áll fenn, és a megajánlott vételáron, mint vevő köteles adásvételi szerződést kötni az ingatlan tulajdonosával. Az ingatlan a megtekintett állapotban kerül eladásra.
 +  - Az aukción a vételárat ajánló résztvevő elektronikus üzenetet kap a regisztrációkor megadott elérhetőségén keresztül az adásvételi szerződési kötöttség létrejöttéről.
 +  - A megajánlott vételár 10%-a kötbérnek minősül. Az aukción résztvevő kijelenti, hogy a kötbér fogalmával és jogi természetével tisztában van, annak megfizetéséért a Ptk. szabályai szerint felel.
 +  - Az adásvételi szerződés megkötésére 7 nap áll rendelkezésre. Az adásvételi szerződés mintája a honlapon elérhető, az aukción résztvevő a regisztrációval igazolja, hogy azt megismerte és elfogadja. A minta adásvételi szerződéshez képest - különböző üzleti szempontok alapján (pl. a fizetési feltételekben) - a szerződő felek eltérhetnek, de ez az aukción kialakult vételárat nem befolyásolja, a kötbér tényét és összegét pedig nem módosítja. Az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában a kötbér összegét a vevő megfizeti eladó pénztárába/bankszámlájára.
 +  - A teljes vételár legkésőbb a szerződéskötéstől számított 60 napon belül megfizetésre kell, hogy kerüljön, függetlenül a vételár forrásától és az egyéb fizetési feltételektől. Az ingatlan birtokbaadási feltétele a teljes vételár megfizetése.
 +  - Amennyiben a rendelkezésre álló 7 napon belül az ajánlattevő hibájából meghiúsul az adásvételi szerződés megkötése, úgy az ingatlan tulajdonosa jogosulttá válik a kötbér összegére, mely igényét írásban közli a vevővel a bankszámlaszámának megadásával egy időben.
 +  - Amennyiben az adásvételi szerződés a rendelkezésre álló 7 napon belül az ingatlan tulajdonosnak felróható ok miatt hiúsul meg, úgy a kötbér összegét köteles visszafizetni a legmagasabb ajánlatot tevőnek, az ajánlattevő erre vonatkozó igényének írásbeli értesítését követő 5 munkanapon belül. Az igénylésnek tartalmaznia kell a vevő bankszámlaszámát.
 +  - Amennyiben a legmagasabb ajánlatot tevővel az adásvételi szerződés megkötése meghiúsul, az ingatlan tulajdonosa megkeresheti a második legmagasabb ajánlatot tevőt szerződéskötési szándékkal – amennyiben az ajánlatot tevő fenntartja az aukción tett ajánlatát.
 +  - Az internetes aukcióval kapcsolatosan az aukcióra vonatkozó regisztrációs díjat leszámítva üzemeltető semmilyen díjat nem számol fel, így vevőt semmilyen jutalékfizetési, ingatlanközvetítői, vagy egyéb költség nem terheli, kivéve a szokásos ingatlan tulajdonszerzéssel kapcsolatos költségeket (pl. ügyvédi munkadíj, földhivatali adminisztrációs költségek, illetékek stb.).
 +  - Vevő ismeri az ügyvédi munkadíj, a földhivatali adminisztrációs költségek, és a tulajdonszerzéshez kapcsolódó illeték és egyéb költségek megfizetésének kötelezettségét. Ezen költségek megfizetését vállalja.
 +  - Az üzemeltetőnek jogában áll a résztvevők közül a licitálásból indoklás nélkül bárkit kizárni, a licitálási folyamatot bármely időpontban indoklás nélkül felfüggeszteni, az ingatlant a licitálásból visszavonni, a licit feltételeit és jelen szabályzatot bármikor módosítani.
 +  - Az üzemeltető, illetve az oldal üzemeltetője az esetleges hálózati hibákból eredő károkért felelősséget a résztvevőkkel szemben nem vállal, nem tartozik felelősséggel az adatátviteli vonalakat működtető vállalatok szolgáltatásaiból adódó hibákért, üzemidő kiesésért.
 +  - Az üzemeltető a honlapon történt esetleges elírásért felelősséget nem vállal.
 +  - Az üzemeltető az internetes aukcióba bocsátott ingatlanokért jog vagy kellékszavatossági felelősséget nem vállal, ilyen irányú felelősségét kizárja. Az internetes aukcióba bocsátott ingatlanok szavatosság vállalása nélkül, minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt, abban a megtekintett állapotukban kerülnek eladásra, amelyben az árverés idején vannak. Az aukció lezárulását követően kifogásnak helye nincs.
 +  - Az üzemeltető a honlapra, így az aukcióra is kizárólag a HILD Csoportba tartozó cégek ingatlanjait helyezi el, és nyilatkozik, hogy az ingatlanok azonnal birtokba vehető állapotban vannak.
 +  - Tilos minden olyan magatartás, amely az árverés, a licitálás, illetve a leütési ár csalárd módon történő befolyásolására, vagy jelen szabályzat kijátszására irányul. Az üzemeltető a tilos magatartást tanúsító árverési vevőket az árverésből, illetve a regisztrált árverési vevők közül indoklás nélkül kizárja.
 +  - A jelen szabályzatban nem rendezett kérdésekben a Ptk. Szabályai az irányadók.
 +
 +
 +
 +====== HILD Árverési 1x1 ======
 +
 +//(az árverés menetének rövid összefoglalója)//
 +
 +  - Kísérje figyelemmel a honlapon, hogy mely ingatlanok kerülnek árverésre. Ha van közöttük olyan, amelyet megvásárolna, tekintse meg az ingatlant. Az üzemeltető a licit előtt általában 30 napos bejárási időt biztosít az érdeklődőknek. Ebben az időintervallumban van lehetősége arra, hogy az ingatlant megtekintsék, előzetes időpont egyeztetést követően a honlapon megadott referenssel.
 +  - Határozza meg, hogy meg akarja-e vásárolni az ingatlant, és hogy mennyit fizetne az ingatlan tulajdonjogáért.
 +  - Regisztráljon a honlapon.
 +  - Fizesse meg az aukciós regisztrációs díjat a honlapon jelzett bankkártyák valamelyikével – a díj megfizetése egyszeri követelmény, ennek teljesítése esetén a honlap összes aukcióján részt vehet.
 +  - Licitáljon, és kísérje figyelemmel az ajánlatokat. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy még egy személyes bejárást tenne, akkor azt most még megteheti.
 +  - Figyelje, hogy az aukció mikortól lesz érvényes. Ehhez a leadott érvényes liciteknek legalább a minimum árat el kell érniük. A minimum árat az üzemeltető határozza meg, a minimum árat üzemeltető nem teszi közzé.
 +  - Ne feledje, hogy az aukció érvényessége esetén, amennyiben leütéskor az Ön ajánlata lesz a legmagasabb, de az Ön hibájából nem kerül sor a szerződéskötésre, az üzemeltető minden lehetséges eszközzel érvényesíteni fogja az aukciós szabályzat szerinti kötbérre vonatkozó igényét.
 +  - Figyeljen az utolsó 5 percben leadott ajánlatokra, ezek automatikusan meghosszabbítják az aukció időtartamát a licit leadásának időpontjától számított 5 perccel.(Például, ha valaki a licitzárás előtt 2 perccel tesz érvényes ajánlatot, akkor az aukcióból hátralévő idő automatikusan 7 percre vált. Ezzel a módszerrel a tényleges licitzárás időpontja kitolható mindaddig, amíg érvényes ajánlat érkezik
 +  - Ha Ön adta leütéskor a legjobb ajánlatot, és az aukció érvényes, akkor erről elektronikus levélben értesítést fog kapni, melyet kérjük, őrizzen meg.
 +  - Ha Ön adta leütéskor a legjobb ajánlatot, és az aukció érvényes, kérjük, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a referenssel az adásvételi szerződés megkötése céljából. Erre Önnek és az ingatlan tulajdonosának a szabályzat értelmében 7 nap áll rendelkezésre.
 +  - Ha az aukció leütésekor nem Ön adta a legjobb ajánlatot, vagy az aukció nem érvényes kérjük, látogasson vissza később aukciós oldalunkra, tekintse meg az újonnan meghirdetett ingatlanjainkat, és vegyen részt az aukciókon!
 
sandbox.txt · Utolsó módosítás: 2013/10/17 10:20 (külső szerkesztés)
 
Hacsak máshol nincs egyéb rendelkezés, ezen wiki tartalma a következő licenc alatt érhető el:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki